Mănăstirile Sihăstria și Secu – clipe de meditație (Sihăstria and Secu monasteries – moments of meditation)

 • Bogat în obiective turistice, așa cum nu multe regiuni ale țării se pot lăuda, Județul Neamț numără și o întreagă salbă de mănăstiri creștin-ortodoxe, păstrătoare ale unui trecut presărat cu evenimente istorice și ale unei arhitecturi aparte, specifice ținuturilor din inima Moldovei.
 • Întemeiată în anul 1655, Mănăstirea Sihăstria a fost până în anul 1734 o mică așezare de pustnici, cunoscută sub denumirea de „Sihăstria lui Atanasie”. Situată la doar 3 km de Mănăstirea Secu, este așezată la marginea unei păduri seculare, într-o depresiune adăpostită de culmile unor munți de aproape 1.000 de metri.
 • Biserica este construită în plan triconc, de dimensiuni reduse, cu o singură turlă așezată pe naos. În 1999 s-a finalizat construcția Catedralei „Sf. Theodora de la Sihla” din incinta complexului mănăstiresc, iar în anul 2004 s-a terminat pictura interioară, în frescă. Plasat în partea de nord-est a incintei, turnul-clopotniță face parte din ansamblul construcțiilor ridicate în anul 1825. Situată în imediata apropiere a chiliilor, clădirea prevăzută cu două niveluri, ganguri de acces, patru metereze și pereți groși de doi metri, lucrați din bolovani de râu, amintește de vechile turnuri de apărare din Evul Mediu.
 • Din ansamblul construcțiilor de la Sihăstria, biserica centrală captează atenția turiștilor prin stilul clasic moldovenesc, prin proporțiile echilibrate și turlele zvelte, prin sobrietatea interiorului și simplitatea decorațiilor exterioare, toate acestea fiind doar câteva dintre caracteristicile sale.
 • La 22 km de orașul Târgu-Neamț și la 4 km de drumul ce duce către comuna Pipirig, se răsfiră la poalele Muntelui Văsan Mănăstirea Secu, aflată în vecinătatea pârâului cu același nume. Asemănătoare unei cetăți medievale, cu ziduri groase și turnuri de apărare, dar blândă prin semnificația sa, bătrâna ctitorie a vornicului Nestor Ureche întâmpină turiștii într-o liniște binefăcătoare. Construită în 1602 de către tatăl cronicarului Grigore Ureche, mănăstirea își deapănă trecutul încă din anul 1530, atunci când domnitorul Petru Rareș ridicase prin decret domnesc un schit numit Zosima, în scopul de a-i aduce pe credincioși la slujbă.
 • Unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale județului Neamț, Mănăstirea Secu oferă turiștilor și posibilitatea de a-i vizita muzeul, ce deține o importantă colecție de obiecte bisericești. Construcțiile care alcătuiesc complexul mănăstiresc de la Secu nu datează toate din aceeași perioadă. În secolul al XVIII-lea, bisericii ctitorite în 1602 i s-au adăugat și alte corpuri de clădire. În anul 1850 s-a refăcut în întregime pictura interioară și tot atunci s-a reînnoit și catapeteasma.
 • Alcătuită din satele Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț și Lunca, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul depresiunii cu același nume, cuprinzând în arealul său atât zone de munte, cât și de deal, luncă și șes. Parcul Natural Vânători-Neamț a fost constituit în anul 1999, pe o întindere de peste 30.000 de hectare, cu o pădure care ocupă 90% din suprafața sa. Alături de minunatele peisaje, turiștii pot întâlni aici și o mare diversitate a florei și faunei.
 • Rich in tourist attractions, as not many regions of the country can present themselves, Neamț County also counts a variety of Christian-Orthodox monasteries, keepers of a past lined with historical events and of a special architecture, specific to the lands in the center of Moldova.
 • Founded in 1655, the Sihăstria Monastery was until 1734 a small settlement of hermits, known as „Sihăstria lui Atanasie”. Located just 3 km from the Secu Monastery, it is located at the edge of a secular forest, in a depression sheltered by the peaks of some mountains of almost 1,000 meters.
 • The church is built in a triconch plan, small in size, with a single spire placed on the nave. In 1999, the construction of the „Sf. Theodora de la Sihla” Cathedral from the monastery complex it was completed, and in 2004 the interior fresco painting was finished. Placed in the north-eastern part of the premises, the bell tower is part of the ensemble of constructions erected in 1825. Located in the immediate vicinity of the cells, the building provided with two levels, access gangs, four ramparts and two-meter thick walls, worked from river boulders, reminds of the old defense towers of the Middle Ages.
 • From all the constructions in Sihăstria, the central church captures the attention of tourists with its classic Moldavian style, with its balanced proportions and slender towers, with the sobriety of the interior and the simplicity of the exterior decorations, all of which are just some of its characteristics.
 • 22 km from the city of Târgu-Neamț and 4 km from the road that leads to the village of Pipirig, the Secu Monastery can be found at the foot of Mount Văsan, near the stream of the same name. Resembling a medieval fortress, with thick walls and defense towers, but gentle in its meaning, the old abbey of the nobleman Nestor Ureche welcomes tourists in a beneficent silence. Built in 1602 by the father of the chronicler Grigore Ureche, the monastery preserve its past since 1530, when the ruler Petru Rareș erected a hermitage called Zosima by royal decree, in order to bring the faithful to the religious service.
 • One of the oldest monastic settlements in Neamț county, Secu Monastery also offers tourists the opportunity to visit its museum, which holds an important collection of church objects. The buildings that make up the monastery complex at Secu do not all date from the same period. In the 18th century, other buildings were added to the church founded in 1602. In 1850, the interior painting was completely redone, and the tapestry was also renewed then.
 • Consisting of the villages of Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț and Lunca, the Vânători-Neamț commune occupies the northern extremity of Neamț county and the northwest of the depression of the same name, including in its area both mountain and hill, meadow and plain areas . The Vânători-Neamț Natural Park was established in 1999, on an area of over 30,000 hectares, with a forest occupying 90% of its surface. Along with the wonderful landscapes, tourists can also meet here a great diversity of flora and fauna.

Publicitate