Arboretum Simeria

 • Rezervație naturală de tip dendrologic și peisagistic, situată în județul Hunedoara, Arboretumul Simeria a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale din lunca Mureșului. Într-o lucrare din anul 1763, cel mai vechi document de atestare al parcului, este amintită o alee plantată cu castani, iar într-o alta din 1860 este menționată introducerea salcâmului, aceasta fiind cea mai veche experimentare a speciei în România. În prezent, parcul este format din 50 de parcele, ce însumează 70 de hectare.
 • În decursul istoriei parcul a aparținut succesiv unor familii nobiliare de origine maghiară, fiind transmis pe linie feminină. Între anii 1870 și 1880 se începe, după planuri precise, o îmbogățire a parcului, prin introducerea a numeroase specii originare din Extremul Orient și America de Nord, având loc aclimatizări și schimburi de semințe cu alte țări. După naționalizarea din 1949 parcul intră în administrarea Ocolului Silvic Simeria.
 • Înființată în 1954, în incinta Arboretumului, Stațiunea de Cercetări si Experimentări Forestiere Simeria a declanșat de la început ample acțiuni de conservare, ameliorare si dezvoltare, vizând în principal: menținerea și ameliorarea peisajelor, îmbogățirea colecției, realizarea de plantații pilot cu specii exotice de interes forestier, amplificarea lucrărilor de aclimatizare și selecție și crearea unei baze materiale de multiplicare a speciilor forestiere și ornamentale valoroase.
 • Originalitatea si valoarea compozițională a peisajelor este desfășurată pe un relief variat, cu lacuri și izvoare, cu poieni si numeroase alei, toate îmbinate într-un ansamblu natural, dinamic, care pare că se înnoiește permanent. Aici există o bogată colecție de plante lemnoase (peste 2000 de unități sistematice), printre care numeroase specii rare de rășinoase, magnolii și bambuși. În arboretum sunt realizate mici arborete experimentale, din specii exotice. Întregul parc a fost creat și se dezvoltă printr-o diversitate si o originalitate a peisajelor, specifice stilului natural. Este considerat cel mai reușit parc din țară și poate constitui o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști plastici și nu numai.
 • Dendrological and landscape nature reservation, located in Hunedoara county, Simeria Arboretum was created at the beginning of the 18th century, by arranging the natural meadows of the Mureș river. In a script from 1763, the oldest attestation document of the park, is mentioned an alley planted with chestnuts, and in another from 1860 the introduction of acacia is mentioned, this being the oldest experimentation of the species in Romania. Currently, the park consists of 50 plots, totaling 70 hectares.
 • In the course of history, the park has successively belonged to noble families of Hungarian origin, being passed down through the female line. Between 1870 and 1880, according to precise plans, an enrichment of the park began, by introducing numerous species originating from the Far East and North America, acclimatization and seed exchanges with other countries taking place. After the nationalization in 1949, the park came under the administration of the Simeria Forest Circle.
 • Established in 1954, within the premises of the Arboretum, the Simeria Forestry Research and Experimentation Station has from the beginning initiated extensive actions of conservation, improvement and development, mainly aiming at: maintaining and improving the landscapes, enriching the collection, creating pilot plantations with exotic species of interest forestry, the amplification of acclimatization and selection works and the creation of a material basis for the multiplication of valuable forest and ornamental species.
 • The originality and compositional value of the landscapes is unfolded on a varied relief, with lakes and springs, with meadows and numerous alleys, all combined in a natural, dynamic ensemble, which seems to be constantly renewed. Here there is a rich collection of woody plants (over 2000 systematic units), including numerous rare species of softwoods, magnolias and bamboos. Small experimental trees of exotic species are created in the arboretum. The entire park was created and is developing through a diversity and originality of the landscapes, specific to the natural style. It is considered the most successful park in the country and can be an inexhaustible source of inspiration for plastic artists and not only.
Publicitate

Cluj-Napoca

 • La 400 km distanță de București, într-o zonă colinară cu rezervații de faună și floră presărate printre pășuni vălurite domol, se desfășoară maiestuoasă fosta cetate de scaun a Transilvaniei, Cluj-Napoca, o splendidă urbe a Ardealului, ce îmbină, într-un mod elegant, elemente din trecut cu simboluri ale prezentului.
 • Centru universitar, cultural, științific și religios, generând o puternică atracție turistică, orașul surprinde plăcut numărul mare de vizitatori anual, prin intermediul variatelor sale obiective. Acest frumos oraș, desfășurat de-a lungul Văii Someșului Mic și străjuit de jur-împrejur de culmi deluroase, cu înălțimi între 500 și 800 de metri, a fost menționat documentar încă de la începutul secolului al II-lea, de către geograful și astronomul grec Claudius Ptolemeu. Importantă localitate a Daciei, Napoca avea să devină așezare urbană sub stăpânirea împăratului Hadrian, începând cu anul 124.
 • Clujul a aparținut, pe rând, atât administrației maghiare cât și celei românești. În timp, s-a dezvoltat în regiune a doua comunitate secuiască urbană, ca mărime, după Târgu Mureș. Natura intactă și fermecătoare a zonei este întâlnită cu precădere în zona limitrofă centrului vechi, în locații precum Grădina Botanică fondată în 1872, împărțită în sectoare cu aranjamente japoneze și romane, sere, ierbar și muzeu sau în Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cel mai mare de acest fel din România, locul în care s-a desfășurat la sfârșitul secolului al XIX-lea Procesul Memorandiștilor.
 • Istoria pare să fi rămas intactă în dreptul Bastionului Croitorilor, vestigiu al celui de-al doilea rând de fortificații ridicate pentru a apăra cetatea în urmă cu jumătate de mileniu. Turnul este vegheat de statuia lui Baba Novac, înălțată în locul în care cea mai cunoscută căpetenie de oști a domnitorului Mihai Viteazu a fost asasinată. Magnificele edificii arhitecturale, de talia Universității Babeș-Bolyai, cea mai prestigioasă instituție de învățământ a Ardealului, Palatului Banffy — în prezent muzeu de artă, sau Teatrului Național și Operei Române inaugurate în 1919, sunt incredibile creații ale stilului baroc și rococo.
 • Demografic, orașul a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultima sută de ani, mărindu-și populația de aproape cinci ori. Creșterea numărului de locuitori a dus și la o dezvoltare a infrastructurii, mijloacelor de transport și ofertei turistice, cu precădere în ultimele două decenii. Atât Aeroportul Internațional Cluj, cât și conexiunile feroviare cu marile orașe românești sau viitoarea autostradă Transilvania sunt menite să asigure un timp de parcurs cât mai scurt pentru turiștii dornici să ajungă pe aceste frumoase plaiuri ardelene. Orașul nu este doar o atractivă destinație turistică, ci și un important centru cultural și universitar. Muzee, palate, catedrale, spectacole diverse și o minunată grădină botanică vin să completeze oferta turistică variată, demnă de un oraș al secolului XXI.
 • Reformați, protestanți, creștini ortodocși și catolici au ridicat de-a lungul timpului o sumedenie de lăcașuri de cult variate ca formă, stil și orientare. Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail“ construită între anii 1350 – 1487 reprezintă cel mai impunător edificiu gotic al României, având și cel mai înalt turn din arealul Transilvaniei. Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului respectă fascinantul stil brâncovenesc, beneficiind de elemente decorative bizatine. Biserica Reformată a devenit renumită în timp pentru acustica sa impecabilă, datorită formei cu o singură navă, în stil gotic.
 • 400 km away from Bucharest, in a hilly area with fauna and flora reserves scattered among gently rolling pastures, lies the majestic former capital of Transylvania, Cluj-Napoca, a splendid city of Ardeal, which combines, in an elegant way , elements from the past with symbols of the present.
 • University, cultural, scientific and religious center, generating a strong tourist attraction, the city pleasantly surprises the large number of visitors annually, through its various objectives. This beautiful city, spread along the Someșul Mic Valley and guarded all around by hilly peaks, with heights between 500 and 800 meters, has been mentioned in documents since the beginning of the 2nd century, by the greek geographer and astronomer Claudius Ptolemy. An important locality of Dacia, Napoca would become an urban settlement under the rule of Emperor Hadrian, starting in 124.
 • Cluj belonged to both the Hungarian and Romanian administrations. Over time, the second largest szekler urban community developed in the region, after Târgu Mureș. The intact and charming nature of the area is found mainly in the bordering area of the old center, in locations such as the Botanical Garden founded in 1872, divided into sectors with Japanese and Roman arrangements, greenhouses, herbarium and museum or in the Ethnographic Museum of Transylvania, the largest museum of this kind from Romania, the place where the Trial of the Memorandists took place at the end of the 19th century.
 • History seems to have remained intact near the Bastion of the Tailors, a vestige of the second line of fortifications erected to defend the fortress half a millennium ago. The tower is guarded by the statue of Baba Novac, raised in the place where the most famous army commander of ruler Mihai Viteazu was assassinated. The magnificent architectural edifices, the size of the Babeș-Bolyai University, the most prestigious educational institution of Transylvania, the Banffy Palace — currently an art museum, or the Romanian National Theater and Opera opened in 1919, are incredible creations of the Baroque and Rococo style.
 • Demographically, the city has experienced spectacular growth in the last hundred years, increasing its population almost fivefold. The increase in the number of inhabitants also led to a development of the infrastructure, the means of transport and the tourist offer, especially in the last two decades. Both the Cluj International Airport and the railway connections with the big Romanian cities or the future Transilvania highway are meant to ensure the shortest possible travel time for tourists who want to reach these beautiful Transylvanian plains. The city is not only an attractive tourist destination, but also an important cultural and university center. Museums, palaces, cathedrals, various shows and a wonderful botanical garden complete the varied tourist offer, worthy of a 21st century city.
 • Reformed, Protestant, Orthodox Christians and Catholics have built over time a lot of churches varied in form, style and orientation. The Roman Catholic Cathedral „St. Michael” built between 1350 and 1487 is the most imposing Gothic edifice in Romania, with the tallest tower in Transylvania. The Metropolitan Cathedral respects the fascinating Brâncovesc style, benefiting from Byzantine decorative elements. The Reformed Church became famous over time for its impeccable acoustics, thanks to its single-nave, Gothic-style shape.