Mănăstirile Sihăstria și Secu – clipe de meditație (Sihăstria and Secu monasteries – moments of meditation)

 • Bogat în obiective turistice, așa cum nu multe regiuni ale țării se pot lăuda, Județul Neamț numără și o întreagă salbă de mănăstiri creștin-ortodoxe, păstrătoare ale unui trecut presărat cu evenimente istorice și ale unei arhitecturi aparte, specifice ținuturilor din inima Moldovei.
 • Întemeiată în anul 1655, Mănăstirea Sihăstria a fost până în anul 1734 o mică așezare de pustnici, cunoscută sub denumirea de „Sihăstria lui Atanasie”. Situată la doar 3 km de Mănăstirea Secu, este așezată la marginea unei păduri seculare, într-o depresiune adăpostită de culmile unor munți de aproape 1.000 de metri.
 • Biserica este construită în plan triconc, de dimensiuni reduse, cu o singură turlă așezată pe naos. În 1999 s-a finalizat construcția Catedralei „Sf. Theodora de la Sihla” din incinta complexului mănăstiresc, iar în anul 2004 s-a terminat pictura interioară, în frescă. Plasat în partea de nord-est a incintei, turnul-clopotniță face parte din ansamblul construcțiilor ridicate în anul 1825. Situată în imediata apropiere a chiliilor, clădirea prevăzută cu două niveluri, ganguri de acces, patru metereze și pereți groși de doi metri, lucrați din bolovani de râu, amintește de vechile turnuri de apărare din Evul Mediu.
 • Din ansamblul construcțiilor de la Sihăstria, biserica centrală captează atenția turiștilor prin stilul clasic moldovenesc, prin proporțiile echilibrate și turlele zvelte, prin sobrietatea interiorului și simplitatea decorațiilor exterioare, toate acestea fiind doar câteva dintre caracteristicile sale.
 • La 22 km de orașul Târgu-Neamț și la 4 km de drumul ce duce către comuna Pipirig, se răsfiră la poalele Muntelui Văsan Mănăstirea Secu, aflată în vecinătatea pârâului cu același nume. Asemănătoare unei cetăți medievale, cu ziduri groase și turnuri de apărare, dar blândă prin semnificația sa, bătrâna ctitorie a vornicului Nestor Ureche întâmpină turiștii într-o liniște binefăcătoare. Construită în 1602 de către tatăl cronicarului Grigore Ureche, mănăstirea își deapănă trecutul încă din anul 1530, atunci când domnitorul Petru Rareș ridicase prin decret domnesc un schit numit Zosima, în scopul de a-i aduce pe credincioși la slujbă.
 • Unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale județului Neamț, Mănăstirea Secu oferă turiștilor și posibilitatea de a-i vizita muzeul, ce deține o importantă colecție de obiecte bisericești. Construcțiile care alcătuiesc complexul mănăstiresc de la Secu nu datează toate din aceeași perioadă. În secolul al XVIII-lea, bisericii ctitorite în 1602 i s-au adăugat și alte corpuri de clădire. În anul 1850 s-a refăcut în întregime pictura interioară și tot atunci s-a reînnoit și catapeteasma.
 • Alcătuită din satele Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț și Lunca, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul depresiunii cu același nume, cuprinzând în arealul său atât zone de munte, cât și de deal, luncă și șes. Parcul Natural Vânători-Neamț a fost constituit în anul 1999, pe o întindere de peste 30.000 de hectare, cu o pădure care ocupă 90% din suprafața sa. Alături de minunatele peisaje, turiștii pot întâlni aici și o mare diversitate a florei și faunei.
 • Rich in tourist attractions, as not many regions of the country can present themselves, Neamț County also counts a variety of Christian-Orthodox monasteries, keepers of a past lined with historical events and of a special architecture, specific to the lands in the center of Moldova.
 • Founded in 1655, the Sihăstria Monastery was until 1734 a small settlement of hermits, known as „Sihăstria lui Atanasie”. Located just 3 km from the Secu Monastery, it is located at the edge of a secular forest, in a depression sheltered by the peaks of some mountains of almost 1,000 meters.
 • The church is built in a triconch plan, small in size, with a single spire placed on the nave. In 1999, the construction of the „Sf. Theodora de la Sihla” Cathedral from the monastery complex it was completed, and in 2004 the interior fresco painting was finished. Placed in the north-eastern part of the premises, the bell tower is part of the ensemble of constructions erected in 1825. Located in the immediate vicinity of the cells, the building provided with two levels, access gangs, four ramparts and two-meter thick walls, worked from river boulders, reminds of the old defense towers of the Middle Ages.
 • From all the constructions in Sihăstria, the central church captures the attention of tourists with its classic Moldavian style, with its balanced proportions and slender towers, with the sobriety of the interior and the simplicity of the exterior decorations, all of which are just some of its characteristics.
 • 22 km from the city of Târgu-Neamț and 4 km from the road that leads to the village of Pipirig, the Secu Monastery can be found at the foot of Mount Văsan, near the stream of the same name. Resembling a medieval fortress, with thick walls and defense towers, but gentle in its meaning, the old abbey of the nobleman Nestor Ureche welcomes tourists in a beneficent silence. Built in 1602 by the father of the chronicler Grigore Ureche, the monastery preserve its past since 1530, when the ruler Petru Rareș erected a hermitage called Zosima by royal decree, in order to bring the faithful to the religious service.
 • One of the oldest monastic settlements in Neamț county, Secu Monastery also offers tourists the opportunity to visit its museum, which holds an important collection of church objects. The buildings that make up the monastery complex at Secu do not all date from the same period. In the 18th century, other buildings were added to the church founded in 1602. In 1850, the interior painting was completely redone, and the tapestry was also renewed then.
 • Consisting of the villages of Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț and Lunca, the Vânători-Neamț commune occupies the northern extremity of Neamț county and the northwest of the depression of the same name, including in its area both mountain and hill, meadow and plain areas . The Vânători-Neamț Natural Park was established in 1999, on an area of over 30,000 hectares, with a forest occupying 90% of its surface. Along with the wonderful landscapes, tourists can also meet here a great diversity of flora and fauna.

Publicitate

Mănăstirea Moldovița

 • Vatra Moldoviței, un mirific sat bucovinean răsfirat printre obcine împădurite, pare să își păstreze ritmul insensibil la scurgerea a peste șase secole de atestare documentară. Suspendată într-un spațiu neatins de evoluția risipitoare a umanității, regiunea conservă istoria, tradițiile și natura într-un stil propriu și inconfundabil.
 • Domnitorul Petru Rareș avea să ridice în anul 1532, pe aceste meleaguri, una dintre cele mai frumoase mănăstiri pictate ale Moldovei. Biserica, purtând hramul „Bunei Vestiri” continua tradiția fostului lăcaș de cult ridicat cu un secol în urmă, sub domnia lui Alexandru cel Bun și distrus ca urmare a unor puternice mișcări tectonice.
 • Muzeul monastic al Moldoviței deține în prezent tipărituri și ansambluri originale de mobilier sculptat, precum jilțul domnitorului Petru Rareș sau broderii datând din secolul al XV-lea. Stilul pictural, atât interior cât și exterior, pare să dezvolte un complex caracter educativ, oferind privitorilor, pe lângă tradiționalele scene religioase și anumite cadre de factură istorică sau culturală (chipuri de filosofi sau scene de război).
 • Înălțat pe coama unui deal, întregul complex monahal a funcționat timp îndelungat, atât ca important centru cultural, cât mai ales ca punct strategic militar, mănăstirea fiind înconjurată de ziduri groase din piatră, înalte de șase metri. Cu ziduri de apărare și având proporții sporite comparativ cu alte construcții similare ale vremii (pridvor cu coloane, cameră a mormintelor), Mănăstirea Moldovița și-a putut conserva adecvat pictura exterioară, impresionând prin grandoare și stil arhitectural.
 • Toate aceste calități i-au adus în anul 1975 distincția „Mărul de Aur” acordată de către Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, ca recunoaștere a unei destinații de elită. Începând cu anul 1993, Mănăstirea Moldovița a fost inclusă, împreună cu alte câteva lăcașuri de cult bucovinene, pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
 • Dezvoltând numeroase puncte de interes, riguros ancorate în tradiție, sub forma unor obiecte de artizanat, a folclorului sau a specialităților gastronomice, Vatra Moldoviței oferă chiar și celor mai pretențioși turiști un cadru natural adecvat relaxării și petrecerii unor clipe de neuitat.

Mănăstirea Voroneț

 • Situată la doar 4 km distanță de orașul Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț se numără printre cele mai valoroase ctitorii ale domnitorului Ștefan cel Mare, fiind construită în anul 1488, în mai puțin de patru luni, un timp record pentru acele vremuri.
 • Unul dintre puținele monumente de arhitectură religioasă din nordul Moldovei care își păstrează într-o mare măsură forma inițială, în plan trilobat, având turla cu boltă deasupra naosului, biserica Mănăstirii Voroneț a fost inclusă, în anul 1993, împreună cu alte șapte biserici cu pictură exterioară din regiune, pe lista patrimoniului mondial cultural UNESCO, în grupul – Bisericile pictate din nordul Moldovei.
 • Biserica este construită din zid de piatră, gros de peste un metru, în formă de cruce, cu interiorul împărţit în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este luminat natural de o fereastră mare la răsărit şi câte o fereastră mică, pe laterale. Catapeteasma bisericii este lucrată din lemn de tisă aurit, uşile împărăteşti fiind o adevărată capodoperă de sculptură în lemn. Naosul, având absidele puţin pronunţate în adâncime, este delimitat de pronaos printr-un zid de peste un metru grosime, care lasă o deschidere de mărimea unei uși. Deasupra naosului se află o turlă mare, circulară, luminată de patru ferestre. Pronaosul este luminat de câte o fereastră pe fiecare parte.
 • În anul 1490, la Voroneț s-a fondat o scriptorie, în care erau copiate cărțile necesare oficierii slujbei religioase. Istoria consemnează că, în incinta mănăstirii a fost înființată, ca și în alte lăcașuri de cult importante în acele vremuri, o școală unde erau aduși pentru instruire copii de boieri și de preoți, care învățau să devină preoți, copiști de cărți, dieci pentru cancelariile ținuturilor și orașelor, dascăli pentru biserici și școli. Aici au fost create în secolul al XVI-lea Codicele Voroneţean şi Psaltirea Voroneţeană.
 • Pictura interioară a bisericii datează, în cea mai mare parte, din timpul lui Ștefan cel Mare, din perioada anului 1496. Pictura exterioară a Voronețului, datând din timpul domniei lui Petru Rareș, este socotită drept cel mai reușit ansamblu al artei feudale moldovenești. Frescele se disting prin coloritul lor viu, apropiat de cel al naturii înconjurătoare și în care predomină verdele și albastrul, în compoziția larg desfășurată a diferitelor scene. Culoarea predominantă a frescelor este inconfundabilul „albastru de Voroneț”, considerat de specialiștii în arte plastice ca unic în lume și comparat cu roșul lui Rubens sau verdele lui Veronese. Fațada de vest este pictată în totalitate cu impresionanta scenă a Judecății de Apoi. Pe coloane sunt pictate inclusiv genii ale antichității, precum celebrii filozofi Platon și Aristotel.