Arboretum Simeria

  • Rezervație naturală de tip dendrologic și peisagistic, situată în județul Hunedoara, Arboretumul Simeria a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale din lunca Mureșului. Într-o lucrare din anul 1763, cel mai vechi document de atestare al parcului, este amintită o alee plantată cu castani, iar într-o alta din 1860 este menționată introducerea salcâmului, aceasta fiind cea mai veche experimentare a speciei în România. În prezent, parcul este format din 50 de parcele, ce însumează 70 de hectare.
  • În decursul istoriei parcul a aparținut succesiv unor familii nobiliare de origine maghiară, fiind transmis pe linie feminină. Între anii 1870 și 1880 se începe, după planuri precise, o îmbogățire a parcului, prin introducerea a numeroase specii originare din Extremul Orient și America de Nord, având loc aclimatizări și schimburi de semințe cu alte țări. După naționalizarea din 1949 parcul intră în administrarea Ocolului Silvic Simeria.
  • Înființată în 1954, în incinta Arboretumului, Stațiunea de Cercetări si Experimentări Forestiere Simeria a declanșat de la început ample acțiuni de conservare, ameliorare si dezvoltare, vizând în principal: menținerea și ameliorarea peisajelor, îmbogățirea colecției, realizarea de plantații pilot cu specii exotice de interes forestier, amplificarea lucrărilor de aclimatizare și selecție și crearea unei baze materiale de multiplicare a speciilor forestiere și ornamentale valoroase.
  • Originalitatea si valoarea compozițională a peisajelor este desfășurată pe un relief variat, cu lacuri și izvoare, cu poieni si numeroase alei, toate îmbinate într-un ansamblu natural, dinamic, care pare că se înnoiește permanent. Aici există o bogată colecție de plante lemnoase (peste 2000 de unități sistematice), printre care numeroase specii rare de rășinoase, magnolii și bambuși. În arboretum sunt realizate mici arborete experimentale, din specii exotice. Întregul parc a fost creat și se dezvoltă printr-o diversitate si o originalitate a peisajelor, specifice stilului natural. Este considerat cel mai reușit parc din țară și poate constitui o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști plastici și nu numai.
  • Dendrological and landscape nature reservation, located in Hunedoara county, Simeria Arboretum was created at the beginning of the 18th century, by arranging the natural meadows of the Mureș river. In a script from 1763, the oldest attestation document of the park, is mentioned an alley planted with chestnuts, and in another from 1860 the introduction of acacia is mentioned, this being the oldest experimentation of the species in Romania. Currently, the park consists of 50 plots, totaling 70 hectares.
  • In the course of history, the park has successively belonged to noble families of Hungarian origin, being passed down through the female line. Between 1870 and 1880, according to precise plans, an enrichment of the park began, by introducing numerous species originating from the Far East and North America, acclimatization and seed exchanges with other countries taking place. After the nationalization in 1949, the park came under the administration of the Simeria Forest Circle.
  • Established in 1954, within the premises of the Arboretum, the Simeria Forestry Research and Experimentation Station has from the beginning initiated extensive actions of conservation, improvement and development, mainly aiming at: maintaining and improving the landscapes, enriching the collection, creating pilot plantations with exotic species of interest forestry, the amplification of acclimatization and selection works and the creation of a material basis for the multiplication of valuable forest and ornamental species.
  • The originality and compositional value of the landscapes is unfolded on a varied relief, with lakes and springs, with meadows and numerous alleys, all combined in a natural, dynamic ensemble, which seems to be constantly renewed. Here there is a rich collection of woody plants (over 2000 systematic units), including numerous rare species of softwoods, magnolias and bamboos. Small experimental trees of exotic species are created in the arboretum. The entire park was created and is developing through a diversity and originality of the landscapes, specific to the natural style. It is considered the most successful park in the country and can be an inexhaustible source of inspiration for plastic artists and not only.
Publicitate