Baia Mare

 • Baia Mare, reședința județului Maramureș, este situată la poalele Carpaților Orientali, fiind traversată de la est la vest de apele râului Săsar. Locuitorii regiunii se pot mândri cu 700 de ani de existență documentară a orașului, menționat inițial într-un act redactat de cancelaria regelui Carol Ro­bert de Anjou.
 • Așezarea devine cetate medievală în anul 1446, odată cu trecerea în proprietatea voievodului Iancu de Hunedoara. Acesta dispune, ca prime măsuri organizatorice, înălțarea zidurilor de apărare și ridicarea Catedralei „Sfântul Ștefan”, din care în prezent mai poate fi admirat doar impunătorul turn cu clopotniță, măsurând aproape 50 de metri, un remarcabil simbol al orașului, ce oferă din vârful său o panoramă superbă asupra urbei. Turiștii mai pot vizita și alte monumen­te importante ale orașului, precum Turnul Măcelarilor și Bastionul Monetăriei, con­struite în secolul al XV-lea, muzeele de Istorie, de Artă Populară și Etnografică, Județean și cel al Satului aflat în aer liber.
 • Situată în centrul vechi al orașului Baia Mare, Casa Iancu de Hunedoara reprezin­tă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru soția sa Elisabeta. În prezent, aici se organizează diferite expoziții, clădirea fiind parte integrantă a Mu­zeului Județean Maramureș. Turismul ecumenic este bine aspectat de un număr diversificat de biserici orto­doxe, zidite în cărămidă sau din lemn, dar și de catedrale, precum cea a Adormirii Maicii Domnului, de rit greco-catolic.
 • Caracteristice însă regiunii sunt plantațiile de castani comestibili, adaptați aici, în cel mai nordic punct al țării. În acest loc se organizează anual, începând cu anul 1993, timp de trei zile în luna septembrie, Sărbă­toarea Castanelor, un festival al degustări­lor de produse tradiționale, al muzicii de calitate și al dansului popular. Turiștii ajunși în centrul istoric pot ad­mira un complex arhitectural de patrimo­niu declarat monument istoric, cu peste douăzeci de construcții medievale, reali­zate în stil gotic târziu.
 • Baia Mare, the seat of Maramureș County, is located at the foot of the Eastern Carpathians, being crossed from east to west by the waters of the Săsar River. The inhabitants of the region can be proud of 700 years of documented existence of the city, originally mentioned in a document drawn up by the chancellery of King Charles Robert of Anjou.
 • The settlement became a medieval fortress in 1446, once it became the property of voivode Iancu de Hunedoara. He orders, as the first organizational measures, the raising of the defense walls and the construction of „Sfântul Ștefan” Cathedral, from which currently only the imposing bell tower, measuring almost 50 meters, can be admired, a remarkable symbol of the city, which offers from the top a superb panorama over the city. Tourists can also visit other important monuments of the city, such as the Butchers’ Tower and the Bastion of the Mint, built in the 15th century, the museums of History, Folk and Ethnographic Art, the County Museum and the Village Museum located in the open air.
 • Located in the old center of Baia Mare, Iancu de Hunedoara House represents a part of the former medieval castle, built by the voivode for his wife Elisabeta. Currently, various exhibitions are organized here, the building being an integral part of the Maramureș County Museum. Ecumenical tourism is well represented by a diverse number of Orthodox churches, built of brick or wood, but also by cathedrals, such as the one of the Dormition of the Mother of God, of the Greek-Catholic rite.
 • Characteristic of the region are the plantations of edible chestnuts, adapted here, in the northernmost point of the country. The Chestnut Festival, a festival of tasting traditional products, quality music and folk dance, is organized annually in this place, since 1993, for three days in September. Tourists arriving in the historic center can admire an architectural heritage complex, declared a historical monument, with over twenty medieval buildings, made in the late Gothic style.
Publicitate

Viața monahală din Codrii Vlăsiei – Căldărușani și Snagov / The monastic life in Codrii Vlăsiei – Căldărușani and Snagov

 • Mănăstirea Căldărușani este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură bisericească din Țara Românească. Mănăstirea a fost ctitorită în 1638 de domnitorul Matei Basarab (1632-1654), care avea să ridice în mijlocul Codrilor Vlăsiei o adevărată cetate, înconjurată pe trei laturi de un lac. Biserica mare a mănăstirii, în plan treflat, cu trei turle, poartă o amprentă arhitecturală asemănătoare cu cea a bisericii Mănăstirii Dealu și a Mănăstirii Curtea de Argeș. Din vremea ctitorului, incinta mănăstirii mai păstrează: zidul de cetate, parterul astăzi recompartimentat, turnul clopotniţei, beciurile de pe latura de apus şi biserica.
 • Prin vestita sa școală de copiști, Mănăstirea Căldărușani a contribuit din plin în veacurile trecute la crearea limbii române literare. Cea mai fecundă perioadă din istoria mănăstirii este reprezentată de sfârșitul secolului al XVIII-lea, când, sub conducerea starețului Gheorghe de la Cernica (canonizat în 2005), aceasta devine unul din principalele centre culturale din arealul românesc. În 1778 a fost înființată și o școală de pictură, frecventată și de Nicolae Grigorescu între anii 1854-1855. Mănăstirea deține o bogată pinacotecă, care are la bază colecția de artă a Mitropolitului Ghenadie Petrescu.
 • Cu sprijinul regelui Carol I, între anii 1908-1915, mitropolitul Ghenadie Petrescu restaurează în întregime biserica şi mănăstirea, sub atenta supraveghere a Comisiei Monumentelor Istorice. Pictura bisericii mari a fost restaurată de Dimitrie Belizarie în 1911.  Nu după mult timp, mănăstirea este grav avariată de cutremurul din 1940 şi de un devastator incendiu în noaptea de 8-9 decembrie 1945. Vechea sală a tronului domnitorului Matei Basarab, din Mănăstirea Căldărușani, adăpostește acum Sala Tezaurului. Între 1950 și 1958 biserica mănăstirii a fost restaurată de patriarhul Justinian Marina. În 2010 au avut loc ample lucrări de restaurare la clădirile aflate în afara cetății.
 • Despre existenţa unei aşezări mănăstireşti pe insula Snagov există date istorice încă din perioada domniei lui Mircea cel Bătrân. În secolul al XV-lea, domnitorul Ţepeş Vodă căruia tradiţia îi atribuie întemeierea acestei mănăstiri, a construit aici cea dintâi biserică din cărămidă, chilii pentru monahi, clopotniţă, trapeză şi altele. Astăzi, din vechea vatră monahală se mai păstrează doar biserica principală, refăcută de domnitorului Neagoe Basarab între anii 1517-1521, clopotniţa şi vestigii ale vechilor chilii. De-a lungul timpului numeroşi domnitori au contribuit la ridicarea acestui aşezământ, un adevărat centru de cultură românească.
 • În data de 26 aprilie 1694 Constantin Brâncoveanu în înţelegere cu Teodosie, Mitropolitul Ţării Româneşti, îl numeşte pe Antim Ivireanul egumen al acestei mănăstiri. Aici, în liniştea şi singurătatea mănăstirii de pe insulă, departe de zgomotul oraşului şi al lumii, egumenul tipărește numeroase cărţi nu doar în limba română, dar şi în greacă, slavonă şi arabă. 
 • Biserica mănăstirii – ctitorie a lui Neagoe Basarab între 1517-1521 este o construcţie realizată din cărămidă aparentă, amintind de bisericile de influenţă bizantină de pe Muntele Athos. Este în plan triconc, cu o turlă centrală pe naos, susţinută de patru stâlpi circulari. O turlă mai mică se ridică deasupra pronaosului, sprijinită şi ea tot pe patru stâlpi octogonali. În faţa altarului se află piatra de mormânt a domnitorului Vlad Ţepeş. Pictura datează din timpul lui Petru Voievod, fiul lui Mircea Ciobanu. Creatorul picturii este Dobromir cel Tânăr, în anul 1563, după cum arată inscripţia în slavonă zugrăvită în naos. În 1815 pictura a fost completată în părţile deteriorate, iar în anul 1904 s-au realizat reparaţii mari bisericii. Cu prilejul unor săpături făcute în jurul şi în interiorul bisericii s-au găsit urmele vechii biserici şi o fântână de piatră în spatele altarului. Între anii 2009-2010 s-a construit o pasarelă pietonală, care face în prezent legătura între ostrovul mănăstirii și satul Siliștea Snagov.
 • Căldărușani Monastery is one of the most important monuments of church architecture in Wallachia. The monastery was founded in 1638 by ruler Matei Basarab (1632-1654), who would build a real fortress in the middle of the Codrii Vlăsiei, surrounded on three sides by a lake. The big church of the monastery, in flat plan, with three towers, has an architectural imprint similar to that of the church of Dealu Monastery and Curtea de Argeș Monastery. From the time of the founder, the monastery premises still preserves: the fortress wall, the today re-compartmentalized ground floor, the bell tower, the cellars on the west side and the church.
 • Through its famous school of copyists, the Căldărușani Monastery has contributed to the creation of the literary Romanian language in the past centuries. The most fruitful period in the history of the monastery is represented by the end of the 18th century, when, under the leadership of abbot Gheorghe de la Cernica (canonized in 2005), it becomes one of the main cultural centers in the Romanian area. In 1778, a painting school was also established, attended by Nicolae Grigorescu between 1854-1855. The monastery has a rich art gallery, which is based on the art collection of Metropolitan Ghenadie Petrescu.
 • With the support of King Carol I, between 1908-1915, Metropolitan Ghenadie Petrescu completely restored the church and the monastery, under the careful supervision of the Historical Monuments Commission. The painting of the large church was restored by Dimitrie Belizarie in 1911. Not long after, the monastery was seriously damaged by the earthquake of 1940 and by a devastating fire on the night of December 8-9, 1945. The old throne room of ruler Matei Basarab, from Căldărușani Monastery , now houses the Treasury Hall. Between 1950 and 1958 the monastery church was restored by the patriarch Justinian Marina. In 2010, extensive restoration work took place on the buildings outside the citadel.
 • There are historical data about the existence of a monastic settlement on the island of Snagov since the reign of Mircea cel Bătrân. In the 15th century, ruler Ţepeș Vodă, to whom tradition attributes the foundation of this monastery, built here the first wall church, cells for monks, bell tower, refectory and others. Today, only the main church, restored by ruler Neagoe Basarab between 1517-1521, the bell tower and the remains of the old cells are preserved from the old monastic hearth. Over time, numerous rulers have contributed to the construction of this establishment, a true center of Romanian culture.
 • On April 26, 1694, Constantin Brâncoveanu, in agreement with Teodosie, the Metropolitan of Wallachia, appointed Antim Ivireanul abbot of this monastery. Here, in the silence and solitude of the monastery on the island, far from the noise of the city and the world, the abbot prints numerous books, not only in Romanian, but also in Greek, Slavonic and Arabic.
 • The church of the monastery – foundation of Neagoe Basarab between 1517-1521 is a construction made of apparent brick, reminiscent of the churches of Byzantine influence on Mount Athos. It is triangular in plan, with a central tower on the nave, supported by four circular pillars. A smaller spire rises above the pronaos also supported by four octagonal pillars. In front of the altar is the tombstone of ruler Vlad Ţepes. The painting dates from the time of Petru Voievod, son of Mircea Ciobanu. The creator of the painting is Dobromir cel Tânăr, in 1563, as shown by the inscription in Slavonic painted in the nave. In 1815 the painting was completed in the damaged parts, and in 1904 major repairs were made to the church. During excavations around and inside the church, traces of the old church and a stone well behind the altar were found. Between 2009-2010, a pedestrian walkway was built, which currently connects the monastery island and the village of Siliștea Snagov.

Parcul Natural Porțile de Fier / Iron Gates Natural Park

 • Numită și Clisura Dunării, zona de defileu ce străbate Munții Carpați la granița cu Serbia presară de-a lungul fluviului peisaje de o frumusețe impresionantă. Dunărea curge în îmbrățișarea muntelui, de la intrarea în țară și până dincolo de hidrocentrala Porțile de Fier.
 • Pe malul românesc al Dunării trăiesc în armonie atât români, cât și sârbi, anumite localități, precum Pojejena sau Șvinița, fiind ocupate majoritar cu populație de origine slavă. Orșova, cel mai mare oraș din regiune, aflat în apropierea zonei de vărsare a râului Cerna, a fost reconstruit la începutul anilor ‘70 pe terasele montane de deasupra vechiului oraș. Acesta a fost inundat controlat, ca urmare a creării lacului de acumulare Porțile de Fier.
 • Orașul Moldova Nouă, atestat încă din secolul al XVII-lea, este cea de-a doua localitate ca mărime din regiune și punctul final al călătoriei pe malul Dunării, șoseaua schimbând direcția spre nordul Banatului, către localitățile Oravița și Reșița. Călătorii aflați în drum spre Timișoara, Caransebeș, Băile Herculane sau Târgu-Jiu au posibilitatea alegerii acestui traseu un pic mai lung, dar incredibil de frumos.
 • Rămășițe ale istoriei stau mărturie prin cele două turnuri inundate ale ansamblului medieval Trikule, din apropiere de Șvinița. Chipul de 50 de metri al lui Decebal, săpat în munte, este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. De peste cinci secole, Mănăstirea Mraconia întâmpină vicisitudinile vremii la cotul fluviului.
 • De la Orșova și până la Moldova Nouă, turiștii au de străbătut puțin peste 100 de km, mare parte dintre aceștia fiind parcurși pe malul Dunării. Pe toți cei ajunși aici călătoria de aproape două ore îi va purta pe un tărâm plin de farmec, cu o floră și o faună bogate, lângă apele fluviului intrat în legendă. Singura modalitate de a ajunge în zonă și de a te bucura pe îndelete de frumusețea peisajului rămâne automobilul propriu.
 • Also called the Danube Gorge, the gorge area that runs through the Carpathian Mountains on the border with Serbia reveals landscapes of impressive beauty along the river. The Danube flows in the embrace of the mountain, from the entrance to the country to beyond the Iron Gates hydroelectric plant.
 • On the Romanian side of the Danube, both Romanians and Serbs live in harmony, certain localities, such as Pojejena or Śvinita, being mostly occupied by a population of Slavic origin. Orșova, the largest city in the region, located near the Cerna river basin, was rebuilt in the early 1970s on the mountain terraces above the old city. It was flooded under control, as a result of the creation of the Iron Gates reservoir.
 • The town of Moldova Nouă, attested since the 17th century, is the second largest town in the region and the final point of the journey on the Danube bank, the road changing direction to the north of Banat, to the towns of Oravița and Reșita. Travelers on their way to Timișoara, Caransebeș, Băile Herculane or Târgu-Jiu have the option of choosing this slightly longer but incredibly beautiful route.
 • Remnants of history are evidenced by the two flooded towers of the medieval Trikule complex, near Śvinita. The 50-meter face of Decebalus, carved into the mountain, is the tallest stone sculpture in Europe. For over five centuries, the Mraconia Monastery has faced the vicissitudes of the weather at the bend of the river.
 • From Orșova to Moldova Noua, tourists have to travel a little over 100 km, most of them being covered along the banks of the Danube. For all those who arrive here, the journey of almost two hours will take them to a land full of charm, with a rich flora and fauna, near the waters of the legendary river. The only way to reach the area and leisurely enjoy the beauty of the landscape is your own car.

Arboretum Simeria

 • Rezervație naturală de tip dendrologic și peisagistic, situată în județul Hunedoara, Arboretumul Simeria a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale din lunca Mureșului. Într-o lucrare din anul 1763, cel mai vechi document de atestare al parcului, este amintită o alee plantată cu castani, iar într-o alta din 1860 este menționată introducerea salcâmului, aceasta fiind cea mai veche experimentare a speciei în România. În prezent, parcul este format din 50 de parcele, ce însumează 70 de hectare.
 • În decursul istoriei parcul a aparținut succesiv unor familii nobiliare de origine maghiară, fiind transmis pe linie feminină. Între anii 1870 și 1880 se începe, după planuri precise, o îmbogățire a parcului, prin introducerea a numeroase specii originare din Extremul Orient și America de Nord, având loc aclimatizări și schimburi de semințe cu alte țări. După naționalizarea din 1949 parcul intră în administrarea Ocolului Silvic Simeria.
 • Înființată în 1954, în incinta Arboretumului, Stațiunea de Cercetări si Experimentări Forestiere Simeria a declanșat de la început ample acțiuni de conservare, ameliorare si dezvoltare, vizând în principal: menținerea și ameliorarea peisajelor, îmbogățirea colecției, realizarea de plantații pilot cu specii exotice de interes forestier, amplificarea lucrărilor de aclimatizare și selecție și crearea unei baze materiale de multiplicare a speciilor forestiere și ornamentale valoroase.
 • Originalitatea si valoarea compozițională a peisajelor este desfășurată pe un relief variat, cu lacuri și izvoare, cu poieni si numeroase alei, toate îmbinate într-un ansamblu natural, dinamic, care pare că se înnoiește permanent. Aici există o bogată colecție de plante lemnoase (peste 2000 de unități sistematice), printre care numeroase specii rare de rășinoase, magnolii și bambuși. În arboretum sunt realizate mici arborete experimentale, din specii exotice. Întregul parc a fost creat și se dezvoltă printr-o diversitate si o originalitate a peisajelor, specifice stilului natural. Este considerat cel mai reușit parc din țară și poate constitui o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști plastici și nu numai.
 • Dendrological and landscape nature reservation, located in Hunedoara county, Simeria Arboretum was created at the beginning of the 18th century, by arranging the natural meadows of the Mureș river. In a script from 1763, the oldest attestation document of the park, is mentioned an alley planted with chestnuts, and in another from 1860 the introduction of acacia is mentioned, this being the oldest experimentation of the species in Romania. Currently, the park consists of 50 plots, totaling 70 hectares.
 • In the course of history, the park has successively belonged to noble families of Hungarian origin, being passed down through the female line. Between 1870 and 1880, according to precise plans, an enrichment of the park began, by introducing numerous species originating from the Far East and North America, acclimatization and seed exchanges with other countries taking place. After the nationalization in 1949, the park came under the administration of the Simeria Forest Circle.
 • Established in 1954, within the premises of the Arboretum, the Simeria Forestry Research and Experimentation Station has from the beginning initiated extensive actions of conservation, improvement and development, mainly aiming at: maintaining and improving the landscapes, enriching the collection, creating pilot plantations with exotic species of interest forestry, the amplification of acclimatization and selection works and the creation of a material basis for the multiplication of valuable forest and ornamental species.
 • The originality and compositional value of the landscapes is unfolded on a varied relief, with lakes and springs, with meadows and numerous alleys, all combined in a natural, dynamic ensemble, which seems to be constantly renewed. Here there is a rich collection of woody plants (over 2000 systematic units), including numerous rare species of softwoods, magnolias and bamboos. Small experimental trees of exotic species are created in the arboretum. The entire park was created and is developing through a diversity and originality of the landscapes, specific to the natural style. It is considered the most successful park in the country and can be an inexhaustible source of inspiration for plastic artists and not only.

Cluj-Napoca

 • La 400 km distanță de București, într-o zonă colinară cu rezervații de faună și floră presărate printre pășuni vălurite domol, se desfășoară maiestuoasă fosta cetate de scaun a Transilvaniei, Cluj-Napoca, o splendidă urbe a Ardealului, ce îmbină, într-un mod elegant, elemente din trecut cu simboluri ale prezentului.
 • Centru universitar, cultural, științific și religios, generând o puternică atracție turistică, orașul surprinde plăcut numărul mare de vizitatori anual, prin intermediul variatelor sale obiective. Acest frumos oraș, desfășurat de-a lungul Văii Someșului Mic și străjuit de jur-împrejur de culmi deluroase, cu înălțimi între 500 și 800 de metri, a fost menționat documentar încă de la începutul secolului al II-lea, de către geograful și astronomul grec Claudius Ptolemeu. Importantă localitate a Daciei, Napoca avea să devină așezare urbană sub stăpânirea împăratului Hadrian, începând cu anul 124.
 • Clujul a aparținut, pe rând, atât administrației maghiare cât și celei românești. În timp, s-a dezvoltat în regiune a doua comunitate secuiască urbană, ca mărime, după Târgu Mureș. Natura intactă și fermecătoare a zonei este întâlnită cu precădere în zona limitrofă centrului vechi, în locații precum Grădina Botanică fondată în 1872, împărțită în sectoare cu aranjamente japoneze și romane, sere, ierbar și muzeu sau în Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cel mai mare de acest fel din România, locul în care s-a desfășurat la sfârșitul secolului al XIX-lea Procesul Memorandiștilor.
 • Istoria pare să fi rămas intactă în dreptul Bastionului Croitorilor, vestigiu al celui de-al doilea rând de fortificații ridicate pentru a apăra cetatea în urmă cu jumătate de mileniu. Turnul este vegheat de statuia lui Baba Novac, înălțată în locul în care cea mai cunoscută căpetenie de oști a domnitorului Mihai Viteazu a fost asasinată. Magnificele edificii arhitecturale, de talia Universității Babeș-Bolyai, cea mai prestigioasă instituție de învățământ a Ardealului, Palatului Banffy — în prezent muzeu de artă, sau Teatrului Național și Operei Române inaugurate în 1919, sunt incredibile creații ale stilului baroc și rococo.
 • Demografic, orașul a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultima sută de ani, mărindu-și populația de aproape cinci ori. Creșterea numărului de locuitori a dus și la o dezvoltare a infrastructurii, mijloacelor de transport și ofertei turistice, cu precădere în ultimele două decenii. Atât Aeroportul Internațional Cluj, cât și conexiunile feroviare cu marile orașe românești sau viitoarea autostradă Transilvania sunt menite să asigure un timp de parcurs cât mai scurt pentru turiștii dornici să ajungă pe aceste frumoase plaiuri ardelene. Orașul nu este doar o atractivă destinație turistică, ci și un important centru cultural și universitar. Muzee, palate, catedrale, spectacole diverse și o minunată grădină botanică vin să completeze oferta turistică variată, demnă de un oraș al secolului XXI.
 • Reformați, protestanți, creștini ortodocși și catolici au ridicat de-a lungul timpului o sumedenie de lăcașuri de cult variate ca formă, stil și orientare. Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail“ construită între anii 1350 – 1487 reprezintă cel mai impunător edificiu gotic al României, având și cel mai înalt turn din arealul Transilvaniei. Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului respectă fascinantul stil brâncovenesc, beneficiind de elemente decorative bizatine. Biserica Reformată a devenit renumită în timp pentru acustica sa impecabilă, datorită formei cu o singură navă, în stil gotic.
 • 400 km away from Bucharest, in a hilly area with fauna and flora reserves scattered among gently rolling pastures, lies the majestic former capital of Transylvania, Cluj-Napoca, a splendid city of Ardeal, which combines, in an elegant way , elements from the past with symbols of the present.
 • University, cultural, scientific and religious center, generating a strong tourist attraction, the city pleasantly surprises the large number of visitors annually, through its various objectives. This beautiful city, spread along the Someșul Mic Valley and guarded all around by hilly peaks, with heights between 500 and 800 meters, has been mentioned in documents since the beginning of the 2nd century, by the greek geographer and astronomer Claudius Ptolemy. An important locality of Dacia, Napoca would become an urban settlement under the rule of Emperor Hadrian, starting in 124.
 • Cluj belonged to both the Hungarian and Romanian administrations. Over time, the second largest szekler urban community developed in the region, after Târgu Mureș. The intact and charming nature of the area is found mainly in the bordering area of the old center, in locations such as the Botanical Garden founded in 1872, divided into sectors with Japanese and Roman arrangements, greenhouses, herbarium and museum or in the Ethnographic Museum of Transylvania, the largest museum of this kind from Romania, the place where the Trial of the Memorandists took place at the end of the 19th century.
 • History seems to have remained intact near the Bastion of the Tailors, a vestige of the second line of fortifications erected to defend the fortress half a millennium ago. The tower is guarded by the statue of Baba Novac, raised in the place where the most famous army commander of ruler Mihai Viteazu was assassinated. The magnificent architectural edifices, the size of the Babeș-Bolyai University, the most prestigious educational institution of Transylvania, the Banffy Palace — currently an art museum, or the Romanian National Theater and Opera opened in 1919, are incredible creations of the Baroque and Rococo style.
 • Demographically, the city has experienced spectacular growth in the last hundred years, increasing its population almost fivefold. The increase in the number of inhabitants also led to a development of the infrastructure, the means of transport and the tourist offer, especially in the last two decades. Both the Cluj International Airport and the railway connections with the big Romanian cities or the future Transilvania highway are meant to ensure the shortest possible travel time for tourists who want to reach these beautiful Transylvanian plains. The city is not only an attractive tourist destination, but also an important cultural and university center. Museums, palaces, cathedrals, various shows and a wonderful botanical garden complete the varied tourist offer, worthy of a 21st century city.
 • Reformed, Protestant, Orthodox Christians and Catholics have built over time a lot of churches varied in form, style and orientation. The Roman Catholic Cathedral „St. Michael” built between 1350 and 1487 is the most imposing Gothic edifice in Romania, with the tallest tower in Transylvania. The Metropolitan Cathedral respects the fascinating Brâncovesc style, benefiting from Byzantine decorative elements. The Reformed Church became famous over time for its impeccable acoustics, thanks to its single-nave, Gothic-style shape.

Băile Herculane, o legendă dată uitării (Băile Herculane, a forgotten legend)

 • 60.000 de hectare cu păduri de foioase, goluri alpine, peșteri termale, canioane și lacuri montane formează Parcul Național Domogled – Valea Cernei, desemnat arie protejată în anul 1990. Zona este greu accesibilă, ca urmare a unei infrastructuri îmbătrânite, cu drumuri neîntreținute de ani de zile, cu poteci sau căi forestiere. Celor care renunță însă la confortul oferit de mașină și aleg drumețiile, muntele nu întârzie să le ofere răsplata cuvenită.
 • Peisajele montane sunt unice, deoarece majoritatea traseelor turistice sunt trasate în spații deschise, la înălțime, acolo unde privirea se poate răsfăța cu întregul spectru minunat al naturii. Încă bine conservată, rezervația este vizitată anual de numeroși turiști străini și de cercetători sosiți din toate colțurile lumii, faima acesteia depășind hotarele țării.
 • Nu întâmplător, cea mai cunoscută stațiune balneoclimaterică din regiune, Băile Herculane, acum aflată într-o puternică stare de degradare, a fost fondată în inima actualei rezervații naturale, cu aproape două mii de ani în urmă (102 d.H). Deși clădirile de patrimoniu ale centrelor SPA din Băile Herculane se află într-o stare deplorabilă, în ultimele două decenii au apărut pensiuni noi, care oferă cazare la standarde de 3 și 4 stele. Vechile sanatorii sunt acum abandonate și numeroase clădiri, cu arhitectură elaborată necesită de ani de zile intervenții de reabilitare.
 • Se spune că fiul lui Zeus și al unei muritoare pe nume Alcmene, poreclit Heracle de către prorocitoarea Pitia, a trecut prin bazinul Văii Cernei într-unul dintre drumurile sale spre Pontul Euxin (Marea Neagră). Aici, eroul elen a învins balaurul de la Cheile Corcoaiei, scăldându-se apoi în minunatele izvoare termale, ce aveau să formeze începând cu secolul al II-lea după Hristos celebra stațiune Băile Herculane.
 • Cu un climat depresionar intramontan, cu numeroase ape minerale și hipertermale, stațiunea oferă încă posibilități de tratament, prin proceduri de hidrotermoterapie, saună, electroterapie și kinetoterapie.  Considerată în trecut de către mulți turiști cea mai frumoasă stațiune balneoclimaterică din estul Europei, aceasta se desfășoară la o altitudine de peste 160 de metri și la doar 25 km de granița cu Serbia, însă viitorul splendidei localități de altădată pare tot mai incert.
 • 60,000 hectares with deciduous forests, alpine hollows, thermal caves, canyons and mountain lakes create the Domogled – Valea Cernei National Park, designated a protected area in 1990. The area is difficult to access, due to an aging infrastructure, with roads that have not been maintained for years, with paths or forest paths. However, for those who give up the comfort offered by the car and choose hiking, the mountain is giving them the satisfaction they deserve.
 • The mountain landscapes are unique, as most of the tourist routes are laid out in open spaces, high up, where the eye can feast on the whole wonderful spectrum of nature. Still well preserved, the reserve is visited annually by numerous foreign tourists and researchers from all corners of the world, its fame surpassing the country’s borders.
 • Not by chance, the most famous balneo-climatic resort in the region, Băile Herculane, now in a severe state of degradation, was founded in the heart of the current nature reserve, almost two thousand years ago (102 AD). Although the heritage buildings of the SPA centers in Băile Herculane are in a deplorable state, in the last two decades new guesthouses have appeared, offering accommodation at 3 and 4 star standards. The old sanatoriums are now abandoned and numerous buildings, with elaborate architecture, require rehabilitation interventions for years.
 • It is said that the son of Zeus and a mortal woman named Alcmene, nicknamed Heracles by the prophetess Pythia, passed through the basin of the Valea Cernei on one of his roads to the Euxine Pontus (Marea Neagră). Here, the Greek hero defeated the dragon from Cheile Corcoaiei, then bathing in the wonderful thermal springs, which would form the famous Băile Herculane resort starting from the 2nd century AD.
 • With a intramontane climate, with numerous mineral and hyperthermal waters, the resort still offers treatment possibilities, through hydrothermotherapy, sauna, electrotherapy and kinetotherapy procedures. Considered in the past by many tourists as the most beautiful spa resort in Eastern Europe, it is located at an altitude of over 160 meters and only 25 km from the border with Serbia, but the future of the once-splendid town seems increasingly uncertain.

Mănăstirile Sihăstria și Secu – clipe de meditație (Sihăstria and Secu monasteries – moments of meditation)

 • Bogat în obiective turistice, așa cum nu multe regiuni ale țării se pot lăuda, Județul Neamț numără și o întreagă salbă de mănăstiri creștin-ortodoxe, păstrătoare ale unui trecut presărat cu evenimente istorice și ale unei arhitecturi aparte, specifice ținuturilor din inima Moldovei.
 • Întemeiată în anul 1655, Mănăstirea Sihăstria a fost până în anul 1734 o mică așezare de pustnici, cunoscută sub denumirea de „Sihăstria lui Atanasie”. Situată la doar 3 km de Mănăstirea Secu, este așezată la marginea unei păduri seculare, într-o depresiune adăpostită de culmile unor munți de aproape 1.000 de metri.
 • Biserica este construită în plan triconc, de dimensiuni reduse, cu o singură turlă așezată pe naos. În 1999 s-a finalizat construcția Catedralei „Sf. Theodora de la Sihla” din incinta complexului mănăstiresc, iar în anul 2004 s-a terminat pictura interioară, în frescă. Plasat în partea de nord-est a incintei, turnul-clopotniță face parte din ansamblul construcțiilor ridicate în anul 1825. Situată în imediata apropiere a chiliilor, clădirea prevăzută cu două niveluri, ganguri de acces, patru metereze și pereți groși de doi metri, lucrați din bolovani de râu, amintește de vechile turnuri de apărare din Evul Mediu.
 • Din ansamblul construcțiilor de la Sihăstria, biserica centrală captează atenția turiștilor prin stilul clasic moldovenesc, prin proporțiile echilibrate și turlele zvelte, prin sobrietatea interiorului și simplitatea decorațiilor exterioare, toate acestea fiind doar câteva dintre caracteristicile sale.
 • La 22 km de orașul Târgu-Neamț și la 4 km de drumul ce duce către comuna Pipirig, se răsfiră la poalele Muntelui Văsan Mănăstirea Secu, aflată în vecinătatea pârâului cu același nume. Asemănătoare unei cetăți medievale, cu ziduri groase și turnuri de apărare, dar blândă prin semnificația sa, bătrâna ctitorie a vornicului Nestor Ureche întâmpină turiștii într-o liniște binefăcătoare. Construită în 1602 de către tatăl cronicarului Grigore Ureche, mănăstirea își deapănă trecutul încă din anul 1530, atunci când domnitorul Petru Rareș ridicase prin decret domnesc un schit numit Zosima, în scopul de a-i aduce pe credincioși la slujbă.
 • Unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale județului Neamț, Mănăstirea Secu oferă turiștilor și posibilitatea de a-i vizita muzeul, ce deține o importantă colecție de obiecte bisericești. Construcțiile care alcătuiesc complexul mănăstiresc de la Secu nu datează toate din aceeași perioadă. În secolul al XVIII-lea, bisericii ctitorite în 1602 i s-au adăugat și alte corpuri de clădire. În anul 1850 s-a refăcut în întregime pictura interioară și tot atunci s-a reînnoit și catapeteasma.
 • Alcătuită din satele Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț și Lunca, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul depresiunii cu același nume, cuprinzând în arealul său atât zone de munte, cât și de deal, luncă și șes. Parcul Natural Vânători-Neamț a fost constituit în anul 1999, pe o întindere de peste 30.000 de hectare, cu o pădure care ocupă 90% din suprafața sa. Alături de minunatele peisaje, turiștii pot întâlni aici și o mare diversitate a florei și faunei.
 • Rich in tourist attractions, as not many regions of the country can present themselves, Neamț County also counts a variety of Christian-Orthodox monasteries, keepers of a past lined with historical events and of a special architecture, specific to the lands in the center of Moldova.
 • Founded in 1655, the Sihăstria Monastery was until 1734 a small settlement of hermits, known as „Sihăstria lui Atanasie”. Located just 3 km from the Secu Monastery, it is located at the edge of a secular forest, in a depression sheltered by the peaks of some mountains of almost 1,000 meters.
 • The church is built in a triconch plan, small in size, with a single spire placed on the nave. In 1999, the construction of the „Sf. Theodora de la Sihla” Cathedral from the monastery complex it was completed, and in 2004 the interior fresco painting was finished. Placed in the north-eastern part of the premises, the bell tower is part of the ensemble of constructions erected in 1825. Located in the immediate vicinity of the cells, the building provided with two levels, access gangs, four ramparts and two-meter thick walls, worked from river boulders, reminds of the old defense towers of the Middle Ages.
 • From all the constructions in Sihăstria, the central church captures the attention of tourists with its classic Moldavian style, with its balanced proportions and slender towers, with the sobriety of the interior and the simplicity of the exterior decorations, all of which are just some of its characteristics.
 • 22 km from the city of Târgu-Neamț and 4 km from the road that leads to the village of Pipirig, the Secu Monastery can be found at the foot of Mount Văsan, near the stream of the same name. Resembling a medieval fortress, with thick walls and defense towers, but gentle in its meaning, the old abbey of the nobleman Nestor Ureche welcomes tourists in a beneficent silence. Built in 1602 by the father of the chronicler Grigore Ureche, the monastery preserve its past since 1530, when the ruler Petru Rareș erected a hermitage called Zosima by royal decree, in order to bring the faithful to the religious service.
 • One of the oldest monastic settlements in Neamț county, Secu Monastery also offers tourists the opportunity to visit its museum, which holds an important collection of church objects. The buildings that make up the monastery complex at Secu do not all date from the same period. In the 18th century, other buildings were added to the church founded in 1602. In 1850, the interior painting was completely redone, and the tapestry was also renewed then.
 • Consisting of the villages of Vânători-Neamț, Nemțișor, Mănăstirea Neamț and Lunca, the Vânători-Neamț commune occupies the northern extremity of Neamț county and the northwest of the depression of the same name, including in its area both mountain and hill, meadow and plain areas . The Vânători-Neamț Natural Park was established in 1999, on an area of over 30,000 hectares, with a forest occupying 90% of its surface. Along with the wonderful landscapes, tourists can also meet here a great diversity of flora and fauna.

Palatul Mogoșoaia (Mogoșoaia Palace)

 • Situat pe malul lacului și înconjurat de un parc frumos amenajat, Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia constituie, de mai bine de trei secole, un model de referință al stilului brâncovenesc în arhitectura românească, îmbinând în cadrul unui decor de tip oriental elemente apusene ale stilurilor baroc și renascentist.
 • Pe terenul cumpărat în 1681 de Constantin Brâncoveanu va fi ridicat două decenii mai târziu palatul, care în anul 1714 avea să fie confiscat de otomani, după execuția familiei Brâncoveanu la Constantinopol. Ulterior, transformat în han de către turci, acesta intră în anul 1830 în posesia familiei Bibescu, ai căror descendenți vor efectua de-a lungul timpului ample lucrări de restaurare și reamenajare a întregului parc, a turnului de la intrare, a casei de oaspeți și a cuhniei (bucătăria domeniului).
 • Principesa Martha Bibescu este cea care la începutul secolului al XX-lea dispune construirea în stil italian a teraselor din fața palatului, amenajarea parcului, plantarea livezii și refacerea grădinilor englezești. Declarat monument istoric în anul 1945, Palatul de la Mogoșoaia adăpostește în prezent Muzeul Tradiției Aulice (din anul 2000), o colecție de artă comparată (însumând cca. 300 de piese), dar și, anual, aproximativ 10 expoziții temporare, de artă contemporană, în sălile de la parter și în anexe.
 • Turiștii se pot plimba pe malul lacului aflat în spatele castelului, pe aleile înverzite ale parcului sau se pot relaxa pe terasa unui restaurant amenajat în fața casei de oaspeți – Vila Elchingen. Serele Mogoșoaia au fost construite după anul 1890, de arhitecți francezi. Recent refăcute, serele sunt din nou folosite pentru cultura florilor și ca atelier de educație plastică pentru copii.
 • Construit de Nicolae G.Bibescu în anul 1870, cavoul familiei Bibescu a fost restaurat în anul 1997. Cavoul se află pe latura de vest a domeniului, în capătul unei alei umbrite de arbori seculari. Pe placa memorială a Principelui George Bibescu stă scris: „Binecuvântată fie memoria sa, căci el a trăit făcând binele“.
 • Located on the shore of the lake and surrounded by a beautifully landscaped park, The Brâncovenesc Palace in Mogoșoaia has been, for more than three centuries, a reference model of the Brâncovenesc style in Romanian architecture, combining western elements of baroque styles within an oriental setting and Renaissance.
 • On the piece of land bought in 1681 by Constantin Brâncoveanu, the palace will be built two decades later, in 1714 being confiscated by the Ottomans, after the execution of the Brâncoveanu family in Constantinople. Later, transformed into an inn by the turks, it came into the possession of the Bibescu family in 1830, whose descendants will over time carry out extensive restoration and redevelopment works of the entire park, the tower at the entrance, the guest house and of the kitchen.
 • Princess Martha Bibescu is the one who, at the beginning of the 20th century, orders the Italian-style construction of the terraces in front of the palace, the landscaping of the park, the planting of the orchard and the restoration of the English gardens. Declared a historical monument in 1945, the Mogoșoaia Palace currently houses the Museum of Aulic Tradition (since 2000), a comparative art collection (totaling approx. 300 pieces), but also, annually, around 10 temporary exhibitions of contemporary art, in the rooms on the ground floor and in the annexes.
 • Tourists can walk on the shore of the lake, located behind the castle, on the green paths of the park or relax on the terrace of a restaurant set up in front of the guest house – Villa Elchingen. The Mogoșoaia greenhouses were built after 1890, by French architects. Recently restored, the greenhouses are once again used for flower cultivation and as an art education workshop for children.
 • Built by Nicolae G. Bibescu in 1870, the tomb of the Bibescu family was restored in 1997. The tomb is located on the west side of the estate, at the end of an alley shaded by centuries-old trees. On the memorial plaque of Prince George Bibescu it is written: „Blessed be his memory, because he lived doing good”.

Băile Tușnad

 • Situată în partea de sud a Depresiunii Ciucului, la poalele munţilor Bodoc şi Harghita, localitatea Băile Tuşnad este una dintre cele mai mici staţiuni turistice româneşti. Deşi în prezent, în cochetul orăşel de munte sunt utilizate în scop terapeutic doar câteva din cele peste 40 de izvoare cu ape minerale, centrele specializate tratează cu succes afecţiuni cardiovasculare, digestive, hepatice, boli metabolice şi neuro-endocrine. Aici se efectuează băi carbogazoase calde, aplicaţii cu parafină, hidroterapii și fizioterapii, gimnastică medicală, electroterapie.
 • Defileul Oltului a modelat, la o altitudine medie de 650 de metri, un cadru pitoresc, presărat cu văi domoale şi păduri dese de conifere, menit parcă să devină una dintre cele mai apreciate destinaţii balneoclimaterice româneşti. Aerul curat, bogat în aerosoli şi ioni negativi, specific climatului subalpin, conferă un plus de relaxare fiecărui vizitator ajuns în această minunată parte a ţării.
 • La jumătate de oră distanţă de oraşele Sfântul Gheorghe şi Miercurea Ciuc, cea mai cunoscută staţiune turistică şi balneară a Harghitei le dezvăluie vizitatorilor numeroase obiective situate în imediata sa apropiere: Sfânta Ana, singurul lac vulcanic aflat pe teritoriul ţării, format în craterul stins al masivului Ciomatu; Tinovul Mohoş, una dintre cele mai spectaculoase turbării cu plante rare din Europa; Lacul Roşu, cel mai mare lac natural montan românesc creat prin surparea unei părţi a Muntelui Hăşmaşul Mare, sau frumosul târg medieval Lăzarea.
 • Realizat în scop turistic, Lacul Ciucaş, aflat în mijlocul staţiunii, dezvăluie o superbă panoramă asupra zonelor împădurite de munte. Pe lac a fost construit un atractiv complex de agrement, ce pune la dispoziţia turiştilor, alături de cazare şi bine-cunoscutele produse gastronomice tradiţionale secuieşti, un cadru ideal pentru organizarea de mese festive, aniversări sau întâlniri de afaceri.
 • Iubitorii de suvenire pot achiziţiona din cadrul magazinelor de artizanat numeroase obiecte din ceramică de Corund, un renumit centru al olăritului popular din Transilvania. Uşor accesibilă, atât pe calea ferată, cât şi din punct de vedere rutier, staţiunea Băile Tuşnad se află situată pe drumul naţional ce leagă Bucureştiul de oraşul Miercurea Ciuc, la 32 km distanţă de reşedinţa judeţului Harghita.
 • Located in the southern part of Depresiunea Ciucului, at the foot of the Bodoc and Harghita mountains, Băile Tuşnad is one of the smallest Romanian tourist resorts. Although currently, in the charming mountain town, only a few of the more than 40 springs with mineral waters are used for therapeutic purposes, the specialized centers successfully treat cardiovascular, digestive, liver, metabolic and neuro-endocrine diseases. Warm carbonated baths, paraffin applications, hydrotherapy, physiotherapy, medical gymnastics and electrotherapy are performed here.
 • Defileul Oltului has shaped, at an average altitude of 650 meters, a picturesque setting, dotted with gentle valleys and dense coniferous forests, destined to become one of the most appreciated Romanian spa destinations. The clean air, rich in aerosols and negative ions, specific to the subalpine climate, gives extra relaxation to every visitor who arrives in this wonderful part of the country.
 • Half an hour away from the towns of Sfântul Gheorghe and Miercurea Ciuc, the most famous tourist and spa resort of Harghita reveals to visitors numerous objectives located in its immediate vicinity: Sfânta Ana, the only volcanic lake in the country, formed in the extinct crater of the massif Ciomatu; Tinovul Mohoş, one of the most spectacular peatlands with rare plants in Europe; Lacul Roșu, the largest natural romanian mountain lake created by surfacing a part of Mount Hăşmaşul Mare, or the beautiful medieval market Lăzarea.
 • Created for sightseeing purposes, Lacul Ciucaş, located in the middle of the resort, reveals a superb panorama over the forested mountain areas. An attractive leisure complex was built on the lake, which offers tourists, along with accommodation and the well-known traditional Szekler gastronomic products, an ideal setting for organizing festive meals, anniversaries or business meetings.
 • Souvenir lovers can purchase numerous ceramic objects from Corund, a famous center of folk pottery in Transilvania, from the handicraft shops. Easily accessible, both by rail and road, Băile Tuşnad resort is located on the national road that connects București with the city of Miercurea Ciuc, 32 km away from the county seat of Harghita.

Sibiu

 • Important oraș medieval al Transilvaniei, cu o bogată tradiție culturală și cu un trecut evocat la fiecare pas, Sibiul, menționat documentar în urmă cu aproape un mileniu, încântă și în prezent fiecare vizitator în parte. Numit Hermannstadt de coloniștii sași, orașul întemeiat în secolul al XII-lea este azi unul dintre cele mai mari și mai bine conservate burguri medievale românești.
 • Obiectivele turistice abundă în această urbe aflată aproape integral pe harta monumentelor istorice; muzee, biserici, case memoriale, parcuri și zone de agrement putând fi întâlnite la fiecare pas. Cetatea a bifat pionieratul în varii domenii: primul muzeu, primul spital, prima atestare a unei școli, prima grădină zoologică sau prima carte în limba română din Ardeal fiind menționate aici.
 • Printre zonele naturale amenajate în scop turistic se numără Parcul sub Arini, creat în anul 1856, Parcul ASTRA și prima Grădină Zoologică din România, înființată în anul 1929. Păltiniș, o stațiune dedicată sporturilor de iarnă, se află la doar 30 km de Sibiu. Mărginimea Sibiului este o zonă etnografică unică în țară, situată în partea de vest a orașului și limitată de văile râurilor Săliște și Sadului. Cea mai mare parte a satelor din zonă au păstrat tradiții vii și atractive obiceiuri folclorice.
 • Bătrâna cetate, acum centru istoric, este formată din trei piețe, nouă bastioane, numeroase scări, pasaje, ziduri și o sumedenie de monumente istorice. Piața Mare, în lungime de 142 de metri, este mărginită de Palatul Brukenthal, Casele Haller, Lutsch și Weidner, Primăria Sibiului și Biserica Catolică. În Piața Mică turiștii pot vizita reprezentativul Turn al Sfatului, Muzeul „Franz Binder“ sau Casa Artelor „Emil Sigerus“.
 • De aici, pe sub Podul Minciunilor se ajunge în Orașul de Jos. Piața Huet este dominată de maiestuoasa Biserică Evanghelică. Unul dintre cele mai romantice locuri ale Sibiului, Pasajul Scărilor, face legătura între Orașul de Sus și Orașul de Jos, cele două târguri medievale perfect conservate până în prezent. Diferite expoziții, filme de cinema, spectacole de teatru și restaurante cu specific variat completează opțiunile de timp liber și viața de noapte a orașului.
 • An important medieval city of Transylvania, with a rich cultural tradition and a past evoked at every step, Sibiu, mentioned almost a millennium ago, still delights every single visitor today. Called Hermannstadt by the Saxon settlers, the city founded in the 12th century is today one of the largest and best preserved Romanian medieval burgs.
 • Tourist attractions abound in this city, located almost entirely on the map of historical monuments; museums, churches, memorial houses, parks and recreational areas can be found at every turn. The fortress meant pioneering in various fields: the first museum, the first hospital, the first attestation of a school, the first zoo or the first book in the Romanian language in Transylvania being mentioned here.
 • Among the natural areas developed for tourist purposes are the Sub Arini Park, created in 1856, the ASTRA Park and the first Zoo in Romania, established in 1929. Păltiniș, a resort dedicated to winter sports, is only 30 km away from Sibiu. Mărginimea Sibiului is a unique ethnographic area in the country, located in the western part of the city and limited by the valleys of the Săliște and Sadului rivers. Most of the villages in the area have kept alive traditions and attractive folk customs.
 • The old citadel, now the historical center, consists of three squares, nine bastions, numerous stairs, passages, walls, and a lot of historical monuments. Piața Mare, 142 meters long, is bordered by the Brukenthal Palace, the Haller, Lutsch and Weidner Houses, the Sibiu City Hall and the Catholic Church. In Piața Mică, tourists can visit the representative Council Tower, the „Franz Binder” Museum or the „Emil Sigerus” House of Arts.
 • From here, under the Bridge of Lies, you reach the Lower City. Huet Square is dominated by the majestic Evangelical Church. One of the most romantic places in Sibiu, the Passage of the Stairs, connects the Upper Town and the Lower Town, the two perfectly preserved medieval fairs. Various exhibitions, cinema films, theater performances and restaurants with varied specialties complete the leisure and nightlife options of the city.